Танилцуулга

Үндэсний тогтмол хэвлэлийн нэгдсэн цахим сангийн тухай ерөнхий танилцуулга

Нөхцөл байдал

Тушаал, шийдвэр

Монгол улсын Соёлын сайдын 2021 оны 07 сарын 30-ны өдрийн А/150 тоот тушаалаар батлагдсан "Үндэсний тогтмол хэвлэлийн нэгдсэн цахим сан" бий болгох ажил. 

Хэрэгжүүлэгчид

Хэрэгжүүлсэн хугацаа

Сан хөмрөгийн мэдээлэл

Сонин, сэтгүүлийн тоо

Хамрагдсан оны мэдээлэл

Нийт хуудасны тоо

 

Лавлагаа мэдээллийн цахим сан
Next